ALLMÄNNA VILLKOR 

Anderstorp Simhall & Gym / Träningsverket · Gäller från 2024-01-01.

 

Medlemskap/Träningskort

Medlemskap och träningskort, gäller för all träning, är personliga och kan inte lånas ut eller överlåtas till annan person. Straffavgiften för den som släpper in obehöriga eller på annat sät missköter sitt medlemskap är 500 kr samt avstängning under 2 månader utan rätt till ersättning. 

All träning och vistelse i våra lokaler sker på egen risk. 

Som medlem förbinder du dig at hantera alla redskap och maskiner med varsamhet, att torka av maskiner och redskap efter användning och att ställa tillbaka redskap på anvisad plats eller användning. 

Du får träna i vårt gym från det år du fyller 13 år i målsmans sällskap. Från 16-18 år får du träna ensam under målsmans ansvar. Målsman är också betalningsansvarig för dig som är under 18 år. 

Barn under 13 år får endast vistas i gymmets sitthörna och under uppsikt av vårdnadshavare. Barn får under inga villkor vistas i närhet av maskiner och redskap. Anderstorp Simhall & Gym avsäger sig allt ansvar för händelser med barn som vistas i gymmet. 

Genom att lösa medlemskap/träningskort hos oss bekräftar du att du läst och accepterat våra allmänna villkor. 

Några andra muntliga tillägg eller överenskommelser, än vad som anges i allmänna villkor, gäller ej. Eventuella tillägg eller överenskommelser skall ske skriftligen mellan båda parter. 

Avtalsperioder, betalning, priser och särskilda villkor 

För medlemskap och årskort på årsfaktura gäller 12 månaders bindningstid, därefter automatisk förlängning med 12 månader i taget. Uppsägningstid 2 månader. Uppsägning skall ske skriftligen till Anderstorp Simhall & Gym. 

För medlemskap via autogiro gäller 12 månaders bindningstid därefter förlängning med 1 månad i taget. Medlemmen medger uttag från angivna konton den 28:e varje månad, detta gäller även om medlemmen byter konto eller bank. Medlem är skyldig att i god tid meddela byte av bank eller konto. Uppsägningstid 2 månader, uppsägning skall ske skriftligen till Anderstorp Simhall & Gym. 

Autogiro beviljas efter sedvanlig kreditbedömning, Anderstorp Simhall & Gym förbehåller sig rätten att neka autogiro. 

Vid utebliven betalning årsfaktura stängs medlemmen av till dess att betalning skett, medlemmen har ingen rät till återbetalning, krav kommer att ställas till medlemmen för betalning av utestående belopp. 

Vid utebliven betalning via autogiro stängs medlemmen av, det skickas en påminnelse och därefter en faktura på den totala resterande summan för medlemskapet. Medlemmen är skyldig at lämna korrekta bank och betalningsuppgifter till Anderstorp Simhall & Gym. 

Prisjusteringar av löpande avtal kan ske efter bindningstidens slut och meddelas minst 2 månader innan de träder i kraft. Avtalade priser är alltid fasta under bindningstiden med undantag för omständigheter som Anderstorp Simhall & Gym inte kan råda över, som till exempel skatter, moms eller avgifter beslutade av regering eller myndighet. 

Öppettider kan ändras på grund av för tillfället gällande omständigheter. Gällande öppettider och priser annonseras på Anderstorp Simhall & Gyms hemsida. 

Uppsägning, frysning av medlemskap 

Efter bindningstidens slut kan uppsägning ske av medlemskapet med 2 månaders uppsägningstid. För påbörjad månad debiteras hel månad. Uppsägning av medlemskapet skall ske skriftligen via brev eller mejl. 

Vid sjukdom, graviditet eller skada kan medlem ansöka om att frysa sitt medlemskap. Frysning kräver läkarintyg där legitimerad läkare, barnmorska anställd vid svensk sjukvårdsinrättning, intygar att medlemmen inte får eller kan vara aktiv på gym. Perioden för frysning kan högst vara 3 månader i taget, därefter krävs ett nytt intyg. 

Medlemskap kan sägas upp under bindningstiden vid flytt till en annan kommun eller annat land. Intyg som till exempel flyttintyg krävs. 

Om medlem gör sig skyldig till bruk, försäljning av eller befattning med narkotika, dopingpreprat, alkohol, tobak eller andra droger äger Anderstorp Simhall & Gym, så snart misstanke väckts, rätt att stänga av medlemmen på obestämd tid. Anderstorp Simhall & Gym är inte skyldig att återbetala innestående medlemsavgifter. 

Anderstorp Simhall & Gym äger rätt att avsluta medlemskap om förutsättningarna för att driva verksamheten ändras. Skulle verksamheten upphöra kommer Anderstorp Simhall & Gym att i görligaste mån återbetala erhållna medlemsavgifter med återstående bindningstid. 

Sker en överlåtelse av verksamheten till en ny ägare/huvudman äger den nye ägaren rätten att överta samtliga avtal med medlemmar och rätten till korrekta uppgifter enligt medlemmens avtal. 

GDPR 

Anderstorp Simhall & Gym lagrar samtliga uppgifter om kunden i en databas hanterad av Zoezi affärssystem. Här lagras också övrig information som är förenad med medlemskapet. Alla uppgifter behandlas av Anderstorp Simhall & Gym enligt GDPR. Medlemmen ger sitt samtycke till sådan databehandling och att Anderstorp Simhall & Gym får ge information till medlemmen som rör verksamheten och medlemskapet via sms, mejl, brev och telefon. 

Har information skickats till medlemmen på den i ursprungliga medlemsregistreringen eller senare ändrad e-postadress, skall meddelandet anses ha kommit medlemmen tillhanda senast tredje dagen efter avsändandet. 

Anderstorp Simhall & Gym AB